คำถาม: ถ้าแอร์ที่หอหอมีปัญหาและต้องการย้ายออกจากหอ จะถูกหักเงินประกันหรือไม่?

คำตอบ: การหักเงินประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเช่าของท่าน หากมีการเสียหายหรือปัญหากับแอร์ที่ท่านใช้งานและต้องการย้ายออกจากหอ ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาเช่าและขั้นตอนการเรียกร้องเงินประกันของท่านว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ โดยปกติแล้ว หากท่านส่งคืนห้องพร้อมทั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ในสภาพดีและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ท่านจะได้รับเงินประกันคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าของท่าน อย่างไรก็ตาม หากมีความไม่เหมาะสมหรือทำลายห้องพักและครุภัณฑ์ที่ได้รับใช้งาน ท่านอาจต้องเสียเงินเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

คำค้น : เงื่อนไขในสัญญาเช่า, เรียกร้องเงินประกัน, คืนเงินประกัน, ห้องพัก, ครุภัณฑ์, เสียหาย