คำถาม: เพราะอะไรบูลลี่ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมคนเอเชียหรือสังคมไทย แต่สังคมคนยุโรปและอเมริกาไม่เป็นเรื่องใหญ่เท่านั้น?

คำตอบ: การบูลลี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมคนเอเชียหรือสังคมไทยเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าผิวขาวคือสัญลักษณ์ของความงามและความสำเร็จ และผิวสีเข้มถูกยกย่องไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในสังคมคนยุโรปและอเมริกาผิวสีขาวไม่ได้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความงามและมีการยกย่องทั่วไป และในบางกรณีการบูลลี่ถูกพูดถึงในสังคมยุโรปและอเมริกาเป็นเรื่องรองเนื่องจากมีปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่า เช่น การกีดกันทางเชื้อชาติ การไม่เท่าเทียมกันในการได้รับสิทธิ์ต่างๆ และปัญหาด้านสังคมอื่นๆ ซึ่งทำให้เรื่องของการบูลลี่ไม่ได้รับความสำคัญเท่ากับปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่าในสังคมยุโรปและอเมริกา

คำค้น : การบูลลี่, สังคมคนเอเชีย, สังคมไทย, ผิวขาว, ความงาม, ความสำเร็จ, ปัญหาทางเชื้อชาติ, ความไม่เท่าเทียม, สิทธิ์, สังคม