คำถาม: พระวัดป่าที่ภาวนาเก่งแบ่งตารางเวลาว่าชั่วโมงไหนทำสมถะ ชั่วโมงไหนทำวิปปัสสนาได้ไหม?

คำตอบ: พระวัดป่าที่ภาวนาเก่งจัดตารางเวลาการทำสมถะและวิปัสสนาไว้ให้แล้ว โดยปกติแล้วจะเริ่มทำสมถะในเวลา 5 โมงเช้า และทำวิปัสสนาในเวลา 6 โมงเย็น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเทศกาลหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆได้โดยต้องติดตามข้อมูลจากพระวัดโดยตรงหรือทางสื่อสารกับเจ้าอาวาสของวัดเพื่อยืนยันตารางเวลาก่อนทำการเดินทางไปพระวัดป่าที่ภาวนาเก่งนั้นๆครับ

คำค้น : พระวัดป่าที่ภาวนาเก่ง, ตารางเวลา, สมถะ, วิปัสสนา, เจ้าอาวาส, พระวัดโดยตรง, วันเทศกาล, กิจกรรมพิเศษ