คำถาม: ตำแหน่ง Director ในวงการอนิเมชั่นมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?

คำตอบ: ตำแหน่ง Director ในวงการอนิเมชั่นมีหน้าที่สำคัญคือการควบคุมการผลิตภาพยนต์อนิเมชั่น โดยพวกเขาต้องการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการสร้างแผนการผลิตและติดตามกระบวนการผลิตตลอดจนถึงการออกแบบตัวละคร การบริหารจัดการงบประมาณและการทำงานร่วมกับผู้สร้างภาพยนต์อนิเมชั่น นอกจากนี้ ตำแหน่ง Director ยังมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของภาพยนต์อนิเมชั่นในระหว่างการผลิต และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมด้วยด้วยกัน