คำถาม: เพราะอะไรครอบครัวของเราไม่ยอมรับเราที่ไปทางด้านศิลปะ?

คำตอบ: สาเหตุอาจเป็นเพราะคนบางคนไม่เห็นค่าของศิลปะเท่ากับคนอื่น หรืออาจเป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีอยู่ในศิลปะ อีกทั้งยังมีคนที่มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันไปจากคนอื่น ทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่สามารถยอมรับกันได้ในเรื่องศิลปะ

คำค้น : ศิลปะ, ความสำคัญ, วัฒนธรรม, ค่านิยม, การยอมรับ, ครอบครัว, ขัดแย้ง