คำถาม: คนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินแต่ไม่ใช่เจ้าของมิเตอร์สามารถขอประวัติการใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้ไหมคะ?

คำตอบ: ได้ค่ะ คนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินแต่ไม่ใช่เจ้าของมิเตอร์สามารถขอประวัติการใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้โดยติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าของพื้นที่ที่เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ๆ และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินด้วย

คำค้น : ประวัติการใช้ไฟ, ผู้ให้บริการไฟฟ้า, เอกสารยืนยันตัวตน, เจ้าของบ้าน, ที่ดิน