คำถาม: สามารถมีหรือถึง ฌาน กับ ญาณโดยยังไม่ละทางโลก คือยังมี กิเลส ตัณหา ราคะ อยู่ ได้ไหมคะ?

คำตอบ: ในศาสนาพุทธ เชื่อว่าจะมีการเกิด ฌาน หรือ ญาณ จากการกระทำบางอย่างของมนุษย์ และสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น สามารถมีหรือถึง ฌาน กับ ญาณโดยยังไม่ละทางโลกได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีกิเลส ตัณหา ราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง

คำค้น : ฌาน, ญาณ, พุทธ, เกิด, บุคคล, เอกลักษณ์