คำถาม: เราสามารถถวายบุญโดยการใส่บาตรให้เทวดาเพื่อรักษาสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อื่นได้หรือไม่?

คำตอบ: สำหรับเรื่องของการใส่บาตรให้เทวดารักษาตัวของผู้อื่น นั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปตามศาสนาและศิลปะของแต่ละวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การถวายบุญโดยการใส่บาตรเพื่อรักษาสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเทวดาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของมนุษย์ได้ การใส่บาตรมักเป็นการสังเคราะห์พลังและตั้งใจในการปล่อยความเครียด และเพื่อเพิ่มความสงบเรียบร้อยให้กับผู้ให้บาตรและผู้รับบาตร

คำค้น : บาตร, การถวายบุญ, เทวดา, สุขภาพ, ความปลอดภัย, ความสงบเรียบร้อย