คำถาม: ถ้าปิดทีวีแล้วไม่ถอดปลั๊กออกและเสียบข้างไว้ข้ามคืน จะมีผลเสียหรือผลดีอะไรบ้างครับ?

คำตอบ: การเสียบปลั๊กของทีวีเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา หากไม่ได้ใช้งานทีวีเลย การเสียบปลั๊กอยู่เป็นนั้นจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ดังนั้น การถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานทีวีจึงเป็นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ครับ

คำค้น : ปลั๊ก, ประหยัดพลังงาน, ลดค่าใช้จ่าย, พลังงานไฟฟ้า