คำถาม: ลักษณะการทำงานแบบคนทำงานกับคนค้าขายมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง?

คำตอบ: ลักษณะการทำงานแบบคนทำงานกับคนค้าขายนั้น มีข้อดีอยู่ว่าสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานกับคนค้าขายได้ดี ช่วยให้มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทำงานแบบนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการทำงานแบบนี้คือการสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างคนทำงานกับคนค้าขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมและการขายสินค้าได้ นอกจากนี้ การทำงานแบบนี้อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายทำงานที่อาจทำให้ไม่ค่อยเหมือนกัน เช่น การมีการแบ่งแยกภาระงานในทีม ซึ่งอาจทำให้มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

คำค้น : คนทำงาน, คนค้าขาย, สร้างความสัมพันธ์, ประสิทธิภาพการทำงาน, ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์, ข้อขัดแย้ง, แบ่งแยกภาระงาน, สิทธิและหน้าที่, การขายสินค้า