คำถาม: มีคนรวยเท่าไหร่ในประเทศไทย?

คำตอบ: ตามรายงานจากธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมในการแบ่งปันรายได้ โดยมีคนรวยคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินเกือบ 50% ของรายได้ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่คนจนและคนกลางถือเป็นส่วนมากของประชากร โดยมีคนจนประมาณ 10-20% ของประชากร และคนกลางประมาณ 30-40% ของประชากร (จาก: World Bank. (2021). Thailand: Overview. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2566 จาก https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview) ดังนั้น คนรวยในประเทศไทยไม่มีมากนัก แต่ความไม่เท่าเทียมในการแบ่งปันรายได้ยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการต่อไป

คำค้น : คนรวย, ความไม่เท่าเทียม, รายได้, ประเทศไทย