คำถาม: ฝรั่งเขามีค่านิยมที่ชอบ victim blaming กันบ้างมั้ยครับ เพราะอะไร?

คำตอบ: บางฝรั่งอาจมีค่านิยมที่ชอบ victim blaming บ้าง เพราะว่าในวัฒนธรรมบางแห่งพวกเขามักจะเชื่อว่าคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรืออาชญากรรมนั้นเป็นผู้ไม่มีความรับผิดชอบในการปกป้องตนเองหรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน อีกทั้งยังมีแนวคิดที่ว่าการชี้แจงผู้เป็นเหยื่ออาจช่วยเสริมสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม การมองเหตุการณ์เชิง victim blaming นั้นมักจะเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมกับบางกรณี เนื่องจากอาจสร้างความกดดันและความเศร้าหมองให้กับเหยื่อที่อาจจะต้องเผชิญกับความรุนแรงหรืออาชญากรรมอีกครั้งในอนาคต

คำค้น : victim blaming, ค่านิยม, เหยื่อ, วัฒนธรรม, อาชญากรรม, ความรับผิดชอบ, ความเสียหาย, ความเศร้าหมอง