คำถาม: ทำไมบางองค์กรถึงนิยมแนวคิดไม่ทำก็ไม่ผิดครับ?

คำตอบ: บางองค์กรมักนิยมแนวคิดไม่ทำก็ไม่ผิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือบริบทที่แตกต่างกันจากองค์กรอื่นๆ ดังนั้นการที่องค์กรต้องการทำงานตามแนวคิดที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆอาจต้องพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร กลุ่มลูกค้าขององค์กร ตลาดและสภาพคู่แข่ง องค์กรควรพิจารณาและทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของตนเอง และไม่จำเป็นต้องทำตามแนวคิดที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไปเสมอไป รวมถึงความต้องการของกลุ่มงานภายในองค์กรเองด้วย

คำค้น : องค์กร, แนวคิด, ทฤษฎี, ผลประโยชน์, ไม่ทำก็ไม่ผิด