คำถาม: หลังจากบัตรพิการหมดอายุแล้ว จะต้องไปต่อที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

คำตอบ: หลังจากบัตรพิการหมดอายุแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องไปต่อบัตรที่สำนักงานคนพิการใกล้บ้านหรือสำนักงานจัดการเงินเพื่อคนพิการในพื้นที่ โดยต้องนำเอกสารประกอบการขอต่อบัตรไปด้วย เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว และเอกสารประกอบตามที่สำนักงานกำหนด

คำค้น : บัตรพิการ, ต่อบัตร, สำนักงานคนพิการ, เอกสารประกอบการ, สำนักงานจัดการเงิน, ประกันสังคม