คำถาม: คนที่ตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัว ต้องใช้อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานของตนเอง?

คำตอบ: คนที่ตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัว อาจต้องใช้แรงบันดาลใจจากตนเอง หรือใช้การสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการทำงานด้วยครับ

คำค้น : แรงบันดาลใจ, การสนับสนุน, เทคโนโลยี, เครื่องมือ, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์