คำถาม: เมื่อแฟนคุณคุยกับคนอื่นแล้วกลับมาคุยกับคุณอีก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคืออะไร?

คำตอบ: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคือความไม่ไว้วางใจหรือไม่เชื่อถือกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากเขาได้คุยกับคนอื่นขณะที่ยังมีความสัมพันธ์กับคุณอยู่ อย่างไรก็ตาม ควรพูดคุยกับแฟนของคุณและสอบถามความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ เพื่อที่จะเข้าใจสาเหตุและหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

คำค้น : ความไม่ไว้วางใจ, ไม่เชื่อถือ, คำถาม, สัมพันธ์, ปัญหา, แก้ไข