คำถาม: เราควรจะโฟกัสกับอะไรบ้างนอกจากรูปร่างของคนอื่นขนาดนั้น?

คำตอบ: เราควรจะโฟกัสกับคุณค่าของบุคคลอื่นตามที่เขามี ไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้น เพราะคุณค่าของบุคคลไม่ได้อยู่บนภาพที่เรามองเห็นได้ภายนอกเท่านั้น แต่อยู่บนคุณลักษณะภายในของบุคคลด้วย ซึ่งอาจจะเป็นความสามารถในการทำงาน เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น

คำค้น : คุณค่าของบุคคล, ภายใน, ภายนอก, ความสามารถในการทำงาน, ความสามารถในการสื่อสาร