คำถาม: สารใดที่สามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสารอื่นในตัวเองได้?

คำตอบ: สารที่สามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสารอื่นในตัวเองได้คือ เอ็นไซม์ เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้สารต่างๆสามารถผสมกันได้อย่างรวดเร็วและเกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นเช่นกัน

คำค้น : เอ็นไซม์, ตัวเร่งเคมี, ปฏิกิริยาเคมี, สารเคมี, ความเข้มข้น