คำถาม: เมื่อโดนเซลล์ธนาคารหลอก 3 ปีแรก ดอกเบี้ยจะคงที่จริงหรือไม่?

คำตอบ: ในกรณีที่โดนเซลล์ธนาคารหลอก 3 ปีแรก อาจจะมีดอกเบี้ยที่คงที่หรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่ทำไว้กับธนาคาร แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลา 3 ปีแรกเพื่อดึงดูดลูกค้า และหลังจากนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น การตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกรรมกับธนาคารเพื่อป้องกันการโดนหลอกในอนาคต

คำค้น : เซลล์ธนาคาร, ดอกเบี้ย, เงื่อนไขสัญญา, การโดนหลอก, ป้องกันการหลอกลวง