คำถาม: ไปทำวีซ่าทางญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: เพื่อไปทำวีซ่าทางญี่ปุ่น คุณต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศของคุณ เช่น ต้องมีเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าครบถ้วน ต้องนัดหมายกับสถานฑูตญี่ปุ่นเพื่อส่งเอกสารและออกเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และต้องมีเอกสารแสดงว่าคุณมีรายได้พอเพียงและต้องการเดินทางไปเยี่ยมประเทศญี่ปุ่นในวันที่กำหนด ปัจจุบันคนพาสปอร์ตไทย ได้รับการยกเว้น วีซ่าท่องเที่ยว ไปได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

คำค้น : วีซ่าญี่ปุ่น, ขั้นตอนวีซ่า, เอกสารวีซ่า, สถานฑูตญี่ปุ่น, รายได้พอเพียง