คำถาม: ผมมีความสนใจในการเรียนรู้ดนตรี แต่เล่นไม่เก่ง อาจจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้าง?

คำตอบ: อาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นดนตรีต้องใช้ทักษะทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือ รวมถึงความสามารถในการระบายลมหายใจและการแสดงอารมณ์ผ่านการเล่นดนตรี ดังนั้นหากไม่มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เล่นไม่เก่งได้

คำค้น : เล่นดนตรี, ฝึกฝน, ทักษะ, การควบคุม, การเคลื่อนไหว, มือและนิ้วมือ, การระบายลมหายใจ, การแสดงอารมณ์