คำถาม: ในปัจจุบันนี้ ประเทศทางแอฟริกาประเทศไหนมีศักยภาพเพื่อเจริญขึ้นได้และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้บ้าง?

คำตอบ: ประเทศทางแอฟริกาที่มีศักยภาพเพื่อเจริญขึ้นและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้คือ ประเทศรวันดา (Rwanda) และโบตสวานา (Botswana) ซึ่งทั้งสองประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสองสิบปีที่ผ่านมา โดยมีการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีการลดอัตราการตายเด็ก โรคติดต่อ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้เช่นกัน

คำค้น : ประเทศทางแอฟริกา, ศักยภาพเพื่อเจริญขึ้น, ชีวิตความเป็นอยู่, ประชาชน, โรคติดต่อ, การลดความยากจน, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การลงทุน, การศึกษา, บริการทางการแพทย์