คำถาม: ปลูกพืชอะไรดี?

คำตอบ: การเลือกปลูกพืชนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพดินในพื้นที่ของเรา อย่างไรก็ตาม พืชที่ควรปลูกได้แก่ ผักใบเขียว เช่น ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักสลัด  นอกจากนี้ ยังมีพืชผล เช่น มะม่วง ลำไย และมะพร้าว  การเลือกปลูกพืชนั้นต้องพิจารณาจากสภาพธรรมชาติของพื้นที่และความต้องการของตลาดเป็นหลัก

คำค้น : ปลูกพืช, พืชผล, มะม่วง, ลำไย, มะพร้าว