คำถาม: ทำไมในปี พ.ศ. 2566 เรายังต้องถ่ายเอกสารมากมายเป็นปึกๆ เมื่อต้องการติดต่อกับการไฟฟ้า การประปา อบต. เขต ธนาคาร และราชการ?

คำตอบ: ในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น แต่ในอดีต ในปี พ.ศ. 2566 เทคโนโลยียังไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างครบถ้วนเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบัน ดังนั้นการติดต่อสื่อสารกับการไฟฟ้า การประปา อบต. เขต ธนาคาร และราชการ ต้องใช้วิธีการถ่ายเอกสารเป็นปึกๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ปัจจุบัน ปี 2566 เริ่ม ให้ใช้การยืนยันตัวด้วย ด้วย แอพของทางราชการแล้ว โดยไม่ต้องพกบัตรตัวจริง แต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ จะจึงสามารถใช้แบบ แอพ ในทุกภาคส่วน

คำค้น : ติดต่อกับการไฟฟ้า, ติดต่อกับการประปา, ติดต่ออบต., ติดต่อเขต, ติดต่อธนาคาร, ติดต่อราชการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ถ่ายเอกสาร