คำถาม: บริษัทให้ทำงานในวันที่หยุดนักขัตฤกษ์ นั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?

คำตอบ: การทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ถือว่าผิดกฎหมายในบางกรณี แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานที่บริษัทกำหนดไว้ หากบริษัทมีนโยบายให้ทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องประกอบกับกฎหมายแรงงานว่าจะต้องมีการจ่ายค่าจ้างพิเศษหรือวันหยุดเพิ่มเติมให้กับพนักงานตามกฎหมาย ดังนั้น ควรตรวจสอบนโยบายของบริษัทและกฎหมายแรงงานก่อนที่จะตกลงทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำค้น : เลิกงานในบริษัท, ทำงานวันหยุด, คุณสมบัติการทำงาน, วันหยุด, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดพิเศษ, บริษัทแห่งหนึ่ง, การทำงานวันหยุดของบริษัท