คำถาม: เหตุใดอเมริกาถึงให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมกองทัพของพวกเขาได้?

คำตอบ: อเมริกาให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมกองทัพของพวกเขาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรบและสร้างความสัมพันธ์ทางกายภาพและจิตใจกับเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ เป้าหมายคือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับอเมริกาในด้านการปกครองและสันติภาพในระดับโลก นอกจากนี้ การให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมกองทัพยังเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทางทหารและประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาด้วย

คำค้น : อเมริกา, กองทัพ, ชาวต่างชาติ, เสริมสร้างความสัมพันธ์, การปกครอง, สันติภาพ, ทักษะในการปฏิบัติงานทางทหาร, วัฒนธรรม, ประสบการณ์ชีวิต