คำถาม: เพราะอะไรไม่มีกฏหมายควบคุมการสูบบุหรี่ขณะขับรถในขณะที่มีกฏหมายห้ามใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ขณะขับรถ?

คำตอบ: มีหลายสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมไม่มีกฏหมายควบคุมการสูบบุหรี่ขณะขับรถ เช่น การสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ หรือเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยควบคุมการสูบบุหรี่ขณะขับรถ อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ขณะขับรถสามารถทำให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างกฎหมายเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ขณะขับรถเช่นเดียวกับกฎหมายการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ขณะขับรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และคนอื่นๆบนท้องถนน

คำค้น : กฎหมาย, สูบบุหรี่, ขับรถ, โทรศัพท์, ควบคุม, ผู้ขับขี่, อุปกรณ์, ปลอดภัย, ถนน