คำถาม: เราควรอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์เพราะเหตุใด? ไม่ใช่การคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือเปล่า?

คำตอบ: เราควรอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์เพราะเราเข้าใจว่าสัตว์เหล่านั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกของเรา การสูญเสียสัตว์ใกล้สูญพันธ์จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย์โดยตรง เช่น การเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ การลดความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ดังนั้น การอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนและมั่นคง และไม่ใช่การคัดเลือกโดยธรรมชาติเพราะมนุษย์เองเป็นผู้ที่สร้างสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณของสัตว์ในธรรมชาติ

คำค้น : อนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อม, อุทยานแห่งชาติ, สังคมที่มีความยั่งยืน