คำถาม: เกทสนามบินคืออะไรคะ?

คำตอบ: เกทสนามบิน (Gate at Airport) คือเลขที่ของเกท (Gate) ที่ใช้ประสานงานการขึ้น-ลงเครื่องบิน โดยจะมีการแบ่งเกทตามเลขที่เพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งในเครื่องบินสามารถตรวจสอบและติดตามการขึ้น-ลงเครื่องได้ตามเลขเกทที่กำหนด

คำค้น : เกทสนามบิน, เลขเกท, การขึ้น-ลงเครื่องบิน, ผู้โดยสาร