คำถาม: ยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา 2-8 องศา เมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติ จะสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าไหร่คะ?

คำตอบ: การเก็บรักษายาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ในอุณหภูมิปกติ สามารถเก็บรักษาได้นานตามเวลาที่ระบุไว้ในป้ายเตือนการเก็บรักษาของยานั้นๆ โดยปกติแล้ว เวลาที่สามารถเก็บรักษายานี้ได้อยู่ระหว่าง 1-2 ปี แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของยาและเงื่อนไขการเก็บรักษาของผู้ผลิต ดังนั้น การตรวจสอบวันหมดอายุและเงื่อนไขการเก็บรักษาของยาเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ยาโดยเฉพาะยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา

คำค้น : ยา, การเก็บรักษายา, อุณหภูมิ, การควบคุมอุณหภูมิ, ป้ายเตือนการเก็บรักษา, วันหมดอายุ, เงื่อนไขการเก็บรักษา, ประเภทของยา, การใช้ยา