คำถาม: ค่าครองชีพคืออะไร?

คำตอบ: ค่าครองชีพคือรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล

คำค้น : ค่าครองชีพ, รายจ่ายประจำวัน, ค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่าย