คำถาม: น้ำแข็งทั่วโลกละลาย จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมโลกจริงๆหรือไม่คะ? หรือว่าการคำนวณนี้ผิดพลาดหรือไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม? หรือเป็นการสร้างความตระหนักให้คนอนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้น (เป็นสิ่งดี)?

คำตอบ: การละลายของน้ำแข็งไม่ได้เป็นสาเหตุหลักในการเกิดน้ำท่วมโลก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภูเขาไฟระเบิด, น้ำฝนตกหนัก, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยรวม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การละลายของน้ำแข็งไม่ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมโลกโดยตรง อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักให้คนอนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

คำค้น : น้ำแข็ง, ละลาย, น้ำท่วมโลก, สภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การป้องกันสิ่งแวดล้อม, ความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขสิ่งแวดล้อม