คำถาม: เพราะเหตุใดจึงควรเรียนปริญญา ถ้าต้องทำงานที่บ้านอยู่ดีแล้ว?

คำตอบ: การเรียนปริญญาจะช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้านที่จะช่วยให้เตรียมพร้อมในการทำงานที่บ้าน นอกจากนี้ การมีปริญญาอาจช่วยให้มีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงกว่าและเปิดโอกาสในการเลื่อนขั้นในอาชีพได้มากขึ้น และนอกจากนี้ การศึกษายังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อชีวิตและอาชีพในอนาคต

คำค้น : การเรียน, ปริญญา, การทำงานที่บ้าน, สมรส, การเงิน, อนาคตการงาน