คำถาม: มีปุ๋ยอินทรีย์ตัวไหนที่ใช้แทนปุ๋ย 16-16-16 ได้บ้างครับ?

คำตอบ: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้แทนปุ๋ยเคมี 16-16-16 ได้มีหลายชนิด เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ฯลฯ การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพืชที่จะให้ปุ๋ย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชและสร้างสมดุลในระบบดินและน้ำในสวนเกษตร

คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, 16-16-16, ปุ๋ยมูลสัตว์, เชื้อราไตรโคเดอร์มา, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, การเลือกใช้ปุ๋ย, การเจริญเติบโตของพืช, สมดุลดินและน้ำ, สวนเกษตร