คำถาม: ถ้าโทรทัศน์เสียบปลั๊กไว้แต่ไม่ได้เปิดดู และเปิดดูก็เปิดใช้งานเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยเท่าไหร่?

คำตอบ: การใช้พลังงานไฟฟ้าของโทรทัศน์จะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ปล่อยออกมา และขนาดของหน้าจอ ถ้าโทรทัศน์เสียบปลั๊กไว้แต่ไม่ได้เปิดดู พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะเป็นศูนย์ แต่ถ้าเปิดใช้งานเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน จะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.24 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 2.88 กิโลวัตต์ต่อวัน อย่างไรก็ตาม การใช้งานโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานและทำความสะอาด บ่อยๆ

วิธีการคำนวณค่าไฟทีวี คือ คูณจำนวนชั่วโมงการใช้ไฟดูทีวีของแต่ละวันด้วยแรงไฟ (หน่วยวัดความต่างศักย์) ที่ใช้งาน แล้วหารด้วย 1,000 เพื่อแปลงจากหน่วยไฟเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หลังจากนั้น คูณกับอัตราค่าไฟฟ้าตามจริง โดยอัตราค่าไฟฟ้า ดูจากใบเสร็จ รับเงิน การไฟฟ้า จะบอก ค่าไฟต่อหน่วยอยู่