คำถาม: 30 ภาษา ที่คนใช้งานมากที่สุดในโลก

คำตอบ:

จีน (Mandarin)
อังกฤษ (English)
ฮินดี (Hindi)
สเปน (Spanish)
ฝรั่งเศส (French)
อาหรับ (Arabic)
บอสเนีย (Russian)
พอร์ทุกีส (Portuguese)
เยอรมัน (German)
เกาหลี (Korean)
नेपाली (Nepali)
เวียดนาม (Vietnamese)
อิตาลี (Italian)
เบงกาลี (Bengali)
เปอร์เซีย (Persian)
ไทย (Thai)
พม่า (Burmese)
ฮังการี (Hungarian)
กัมพูชา (Khmer)
ตุรกี (Turkish)
ญี่ปุ่น (Japanese)
ไอซ์แลนด์ (Icelandic)
เดนมาร์ก (Danish)
สวีเดน (Swedish)
นอร์เวย์ (Norwegian)
ฟินแลนด์ (Finnish)
ดัตช์ (Dutch)
กรีก (Greek)
เช็ก (Czech)
โปรตุเกส (Polish)