คำถาม: มีวิธีไหนที่สามารถย้ายมหาลัยจากประเทศจีนกลับมาเรียนที่ไทยได้ไหมคะ?

คำตอบ: นักศึกษาที่ต้องการย้ายมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนกลับมาเรียนที่ไทยสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาและทำการสมัครเข้าศึกษาได้ตามปกติ โดยต้องดูและปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย หากต้องการย้ายสถานศึกษากลับมาทำการศึกษาในประเทศไทย นักศึกษาควรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานอธิการบดี หรือสำนักงานทะเบียนและฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนการย้ายสถานศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องประสงค์จะย้ายก่อนกำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยปลายภาคเรียนก่อนหน้า และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ตลอดจนการยื่นเอกสารต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยระบุ

กระบวนการย้ายมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและแรงงานในการประสานงาน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็น เช่น ต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่มีหรือไม่เหมาะสม หรือต้องการสถานที่ศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล การย้ายมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณตัดสินใจ

การย้ายมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดในชีวิตนักศึกษา เพราะมันเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเติบโตและสมรรถนะในอนาคต การย้ายมหาวิทยาลัยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ต้องการเรียนสาขาที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่มี การต้องการเปลี่ยนสภาพอากาศหรือสถานที่ในการเรียน เป็นต้น

การย้ายมหาวิทยาลัยจะต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัยปลายทาง โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) ติดต่อสอบถามข้อมูลที่สถาบันปลายทาง
2) ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาที่สถาบันปลายทาง
3) ขอโอนเครดิตหรือเกียรตินิยมอันเก่าจากมหาวิทยาลัยเดิม
4) ดำเนินการย้ายมหาวิทยาลัย

การย้ายมหาวิทยาลัยอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเช่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นต้องคำนึงถึงสภาพการเงินด้วย การย้ายมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบและพิจารณาด้วยดีก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมหาวิทยาลัย