คำถาม: วิธีการแก้ไขการกำจัดขยะที่ติดขัดคืออะไร?

คำตอบ: เมื่อต้องการแก้ไขการกำจัดขยะที่ติดขัด สามารถทำได้โดยการเพิ่มกำลังการเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่นั้น หรือใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้รถขนถ่ายขยะที่มีความจุมากขึ้น การนำเทคโนโลยีการแยกแยะขยะออกจากกันมาใช้ เป็นต้น

คำค้น : กำจัดขยะ, เก็บรวบรวมขยะ, รถขนถ่ายขยะ, เทคโนโลยี, การแยกแยะขยะ