คำถาม: เบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ค่าสงเคราะห์บุตร ไปได้อย่างละเท่าไร?

คำตอบ: จำนวนเงินที่สามารถเบิกได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทหรือองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้ว สามารถเบิกได้เท่ากับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทหรือองค์กร กรุณาติดต่อสอบถามที่แผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้ดูแลนโยบายของบริษัทหรือองค์กรของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ค่ะ

คำค้น : เบิกค่าฝากครรภ์, ค่าคลอดบุตร, ค่าสงเคราะห์บุตร, นโยบายของบริษัท, แผนกทรัพยากรบุคคล, ผู้ดูแลนโยบายของบริษัท