การสอบเข้ามหาลัยควรเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมเข้าไปทดลองเรียนหรือไม่

การสอบเข้ามหาลัยควรเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมเข้าไปทดลองเรียนหรือไม่

คำนิยาม

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซึ่งสำหรับนักเรียนมัธยมที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการก้าวข้ามสู่การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

แต่การคัดเลือกนี้มักจะมีการตัดสินใจอย่างเต็มที่โดยดูจากคะแนนสอบเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงความสามารถและความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนบางคนอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ต้องการ

สิ่งที่ควรพิจารณา

1. ความสามารถและความสนใจของนักเรียน

การเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง เช่น มหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความสามารถและความสนใจในการศึกษาอย่างมาก ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรพิจารณาการเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมได้เข้าไปทดลองเรียน โดยดูจากความสามารถและความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับวิชาที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และเห็นภาพรวมของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในสถาบันการศึกษานี้หรือไม่

2. การส่งเสริมการเรียนรู้

การเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมเข้าไปทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกด้วย โดยจะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในสาขาที่สนใจ รวมถึงได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียนรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษานั้นๆ

3. การเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง

การมีโอกาสทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงในอนาคตได้อีกด้วย โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และสิ่งที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การเป็นนักเรียน มัธยมที่มีโอกาสทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูงยังสามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและเพิ่มทักษะทางวิชาการอย่างมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การทำงานร่วมกันในทีม การเรียนรู้การแก้ปัญหา และการพัฒนาทักษะด้านสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น

เหตุผลที่ไม่ควรปิดกั้นโอกาสให้นักเรียนมัธยมได้ทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง

การเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมได้ทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เนื่องจากมีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่ควรปิดกั้นโอกาสให้นักเรียนมัธยมได้ทดลองเรียนดังนี้

1. ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

การได้ทดลองเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูงจะช่วยให้นักเรียนมัธยมได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทดลองเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกจาก นั้น การทดลองเรียนยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่สนใจและช่วยให้ตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้มากขึ้น นักเรียนจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการสอนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้พร้อมและมั่นใจในการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนี้ การทดลองเรียนยังช่วยเพิ่มประสบการณ์และทักษะสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต
ในปัจจุบัน ระบบรับเข้ามหาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบ โดยมีการประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สนใจจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และเอกสารประกอบการสมัคร เช่น ผลการสอบรวมทุกวิชา ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประวัติการศึกษาตามที่สถาบันกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการสอบคัดเลือกเพื่อรับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาบางแห่ง โดยมีรูปแบบการสอบหลากหลาย เช่น การสอบทั่วไป (General Aptitude Test) การสอบทางวิชาการ และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ
ปัจจุบันมีคณะในประเทศไทยบางส่วนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายได้เข้าไปทดลองเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกวิศวกรรมสำหรับน้องๆ มัธยม” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมและมีโอกาสสนใจสนามงานวิชาชีพของวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เปิดตามองความเป็นไปได้ โลกสารพันปี” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและช่วยเพิ่มความสนใจในสาขาวิชานี้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “MedEx Camp” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคและการทำงานของแพทย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “ตะลุยมหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “ตะลุยมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ในวิชาที่สนใจและสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในระบบปกติของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบความสนใจและความเหมาะสมกับวิชานั้น ๆ ก่อนที่จะเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในอนาคต

นักเรียนที่สนใจจะต้องผ่านการคัดเลือกก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือเทียบเท่า และผ่านการสัมภาษณ์กับคณาจารย์ประจำโครงการด้วย

โครงการ “ตะลุยมหาวิทยาลัย” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่เปิดให้นักเรียนมัธยมปลายได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ในวิชาที่สนใจ และเป็นโอกาสที่นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้รับในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับมหาลัย
นอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคณะอื่นๆเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้ามาเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย เช่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล: เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “Future ICT Leaders” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงฝึกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เทคโนโลยีวิศวกรรมสร้างสรรค์” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสิ่งของด้วยเทคโนโลยี รวมถึงฝึกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “Future Economists” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการทางธุรกิจ รวมถึงฝึกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรม
โครงการ “Future Economists” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการทางธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การตลาด และการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกการแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีที่สามารถให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาโครงการที่นักเรียน ได้เสนอเข้ามาในใบสมัคร โดยโครงการ “Future Economists” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่เน้นให้นักเรียนมัธยมปลายได้ฝึกการแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการนี้จะมีอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอนและให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาโครงการที่นักเรียนได้เสนอเข้ามาในใบสมัคร โดยโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการที่เปิดให้นักเรียนมัธยมปลายได้เข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคณะอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย ตัวอย่างเช่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกวิศวกรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสิ่งของด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาต่างๆ ในคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “บัณฑิตแพทย์เยาวชน” ที่จะให้โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาการและฝึกการในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงฝึกการใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการที่เปิดให้นักเรียนมัธยมปลายได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพแพทย์และทันตแพทย์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเชิงพื้นฐานทางการแพทย์ และมีโอกาสฝึกงานในโรงพยาบาลและคลินิกของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีเป็นผู้สอนและเป็นที่ปรึกษา โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของทั้งสองคณะ โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาโครงการที่นักเรียนสร้างขึ้นเอง โดยโครงการนี้เปิดให้เด็กมัธยมปลายทั้งหมดที่ต้องการเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
คณะนิติศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้บ่อยครั้งในประเทศไทย ตัวอย่างหนึ่งคือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “ฝึกปฏิบัติงานนิติศาสตร์” โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีโอกาสได้ฝึกการทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรม โดยโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะบัญชีเป็นคณะที่ได้รับความนิยมสูงในการเรียนการสอนในประเทศไทย และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ในคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “Accounting Leaders of Tomorrow” เพื่อฝึกฝนทักษะทางการบัญชี การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยโครงการนี้จะมีการอบรมและพัฒนาความรู้จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของคณะบัญชี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “Accounting Stars” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทางการบัญชี โดยโครงการนี้จะมีการอบรมและพัฒนาความรู้จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: เปิดโครงการ “บัญชีพร้อมเข้าสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินในสากล โดยจะมีการอบรม และฝึกปฏิบัติการทางการบัญชีจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของคณะบัญชี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียนอินสติทุต์: เปิดโครงการ “ACCA สู่สากล” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินในสากล
มีคณะสถาปัตยกรรมบางส่วนในประเทศไทยที่เปิดให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสำหรับนักเรียน ตัวอย่างคณะสถาปัตยกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ได้แก่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกสถาปัตยกรรม” เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยโครงการนี้จะมีการอบรมและพัฒนาความรู้โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสถาปัตยกรรม” เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วม
สรุป การสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมเข้าไปทดลองเรียน เนื่องจากการทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้เด็กมัธยมได้รับประสบการณ์และความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สนใจ และช่วยตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชานี้หรือไม่ในอนาคต นอกจากนี้การทดลองเรียนยังช่วยให้เด็กมัธยมรู้สึกได้ว่าการเรียนรู้ในวิทยาลัยจะเป็นอย่างไร และได้สัมผัสกับบรรยากาศและวิถีชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กมัธยมในการเลือกเรียนต่อในอนาคตด้วย