คำถาม: การเลือกใช้น้ำมันในการอัดอากาศควรอ้างอิงขีดจำกัดอัตตราส่วนกำลังอัดจากอะไร?

คำตอบ: การเลือกใช้น้ำมันในการอัดอากาศควรอ้างอิงขีดจำกัดอัตตราส่วนกำลังอัดจากค่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ โดยค่านี้จะบอกว่าเครื่องอัดอากาศสามารถรับน้ำมันกี่ลิตรต่อน้ำหนักของอากาศเท่าไร การใช้น้ำมันเกินขีดจำกัดอาจทำให้เครื่องอัดอากาศเสียหายได้และการอัดอากาศไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นการอ้างอิงขีดจำกัดอัตตราส่วนกำลังอัดจะช่วยให้การเลือกใช้น้ำมันเหมาะสมกับเครื่องอัดอากาศและผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพและคุณภาพใช้งานได้ดีขึ้น