คำถาม: ขนาดของเศรษฐกิจแอบอ้างในประเทศไทยมีมากแค่ไหนและถ้านำมาเข้าสู่ระบบอย่างเต็มที่ รายได้เฉลี่ยของคนไทยจะเป็นเท่าไร?

คำตอบ: ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับขนาดของเศรษฐกิจแอบอ้างในประเทศไทย แต่การประมาณการล่าสุดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ขนาดของเศรษฐกิจแอบอ้างในประเทศไทยประมาณ 30% ของ GDP ของประเทศ สำหรับการนำเข้าเป็นรายได้จริงๆ ของคนไทยจะขึ้นอยู่กับอาชีพและระดับความรู้สึกของบุคคลเเต่ละคน แต่รายได้เฉลี่ยของคนไทยประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแอบอ้างในประเทศไทยและผลกระทบต่อคนไทย

คำค้น:เศรษฐกิจแอบอ้าง, GDP, รายได้, คนไทย, ประมาณ, สถิติ, การศึกษา, วิเคราะห์, ข้อมูล