คำถาม: สถิติอะไรที่สามารถใช้เปรียบเทียบค่า ABC และทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้บ้างครับ?

คำตอบ: สถิติที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบค่า ABC คือการใช้วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ โดยใช้ T-test หรือ ANOVA เพื่อหาว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยการใช้สถิติเหล่านี้จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆในการดำเนินงานต่อไป

คำค้น: T-test, ANOVA, วิเคราะห์ข้อมูล, การตัดสินใจ