คำถาม: ถ้าต้องการเก็บอายุงานสอบอย่างยาวนานในสายอัยการหรือศาล อาชีพที่ควรเลือกคืออะไร?

คำตอบ: หากต้องการเก็บอายุงานสอบในสายอัยการหรือศาล ควรเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่น อัยการ, ผู้ทดสอบ, นิติกรรมการ, ผู้ช่วยนิติกรรมการ, ผู้ช่วยอัยการ, นักวิจัยกฎหมาย, หรือนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพราะงานดังกล่าวมีความสำคัญและมีความต้องการในตลาดงานสูง นอกจากนี้ ต้องมีความเข้าใจและศึกษากฎหมายอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คำค้น: อัยการ, ศาล, นิติกรรมการ, นักวิจัยกฎหมาย, งานด้านกฎหมาย, ผู้ช่วยนิติกรรมการ, ผู้ช่วยอัยการ, วิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย