คำถาม: การใช้บัตรเครดิตและการไม่ชำระเงินตรงตามกำหนด ถือว่าเป็นการกระทำผิดหรือไม่?

คำตอบ: การใช้บัตรเครดิตและไม่ชำระเงินตรงตามกำหนดถือว่าเป็นการกระทำผิด เนื่องจากผู้ถือบัตรต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ออกบัตร และหากไม่สามารถชำระเงินตามกำหนด จะถือว่ามีความผิดส่วนนี้อยู่ในบัตรเครดิต ซึ่งอาจมีผลต่อความเสี่ยงในการขอสินเชื่อในอนาคตด้วย

คำค้น: บัตรเครดิต, การใช้งานบัตรเครดิต, การชำระเงิน, ผิดหรือไม่, เงื่อนไข, สินเชื่อ