คำถาม: กฎหมายอาญาคืออะไร?

คำตอบ: กฎหมายอาญาคือกฎหมายที่กำหนดลักษณะการกระทำผิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งถ้าฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะมีโทษที่มากกว่ากฎหมายแพ่ง โดยการพิจารณาจะใช้หลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อตัดสินว่าผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่ โดยโทษที่จะได้รับอาจเป็นการจำคุกหรือปรับเงิน เป็นต้น

คำค้น: กฎหมายอาญา, การกระทำผิด, การพิจารณา, โทษ, จำคุก, ปรับเงิน