คำถาม: กฎหมาย pdpa หมายถึงอะไร?

คำตอบ: กฎหมาย pdpa หมายถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย (Personal Data Protection Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่รวบรวมและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้คนที่มีต่อกันในโลกดิจิทัล เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวบรวมได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

คำค้น: กฎหมาย pdpa, คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ประเทศไทย, ข้อมูลส่วนบุคคล