คำถาม: จะสามารถบรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์ได้หรือไม่เมื่อปฏิบัติแต่ไม่ปริยัติหรือปริยัติแต่ไม่ปฏิบัติ?

คำตอบ: ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์ได้เนื่องจากทั้งการปฏิบัติและการปริยัติเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาธรรมชาติของบุคคล การบรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์ต้องได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติทั้งการประพฤติตนตามหลักธรรมและการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตตามหลักธรรมอย่างสม่ำเสมอ

คำค้น : ประพฤติตนตามหลักธรรม, การบรรลุธรรม, พัฒนาธรรมชาติ, การเรียนรู้, การปฏิบัติ, การปริยัติ